C/C++ Java C# 资源
Java 学习群
返回首页
资源: AJAX 交互方式下,如何实现页面的重定向?  
网盘:
标签:
重定向 AJAX

所谓重定向,就是让浏览器打开一个新的页面

所以,

   Af.rest ("YourService.api",  req, function(data){

       location.href = 'new_url.html'  ;

  }

当AJAX 返回时,令浏览器打开一个新的网址,比如 new_url.html 。这便是重定向了。


注意:不要以为只有服务器返回302才是重定向

[ 纯博客文章, 无相关源码或视频 ]